CIRCULAR
Newsletter

Galería de vídeos

C. AMARILLO - Tsuki Jitsu no Kata

C. NARANJA - Shintai Jitsu no Kata

C. VERDE - Geri Jitsu no Kata

C. AZUL - Katame Jitsu no Kata

C. MARRÓN - Nage Jitsu no Kata

C.N. INFANTIL - Omote Jitsu no Kata

C.N. 1º DAN - Ude Ate Jitsu no Kata

C.N. 2º DAN - Ashi Ate Jitsu no Kata

C.N. 3º DAN - Tambo Jitsu no Kata

C.N. 4º DAN - Tanto Jitsu no Kata

C.N. 5º DAN - Kime Jitsu no Kata

C.N. 6º DAN - Kodokan Jitsu no Kata

C.N. 7º DAN - Katana no Kata

C.N. 8º DAN - Kenju no Baai Kata

Curso presentación Ground Fight

III Open Nacional Combat Jujitsu