CIRCULAR
Newsletter

Gokyo

5º KYU - AMARILLO

CINT-AMARILLO

KIHON

REI:

 • Za Rei
 • Ritsu Rei

SHISEI

 • Jigotai
 • Shiko Dachi
 • Zenkutsu Dachi
 • Seiza
 • Choku Ritsu

SHINTAI

 • Tsuggi Ashi
 • Ayumi Ashi
 • Tai Sabaki

KUMIKATA

UKEMI

 • Ushiro // Yoko
 • Mae Mawari

ATEMI WAZA

 • Kitzami Tsuki
 • Oi Tsuki
 • Gyaku Tsuki
 • Mae Geri
 • Oi Geri

UKE WAZA

 • Gedan Barai
 • Soto Uke
 • Uchi Uke

NAGE WAZA

 • O Soto Otoshi
 • Koshi Guruma

KATAME WAZA

 • Ikkyo
 • Kote Gaeshi

NE WAZA

POSICIONES BÁSICAS

 • Kesa
 • Kami
 • Yoko
 • Tate

BUNKAI

DEFENSA EN 360º CONTRA:

 • Empujones
 • Agarres
 • Estrangulaciones

KATA

Tsuki Jitsu No Kata

VÍDEO

 Amarillo – Tsuki Jitsu No Kata

4º KYU - NARANJA

SHISEI

 • Kokutsu Dachi
 • Heiko Dachi

UKEMI

 • Ushiro Mawari
 • Yoko Mawari

TANDOKU RENSHU PRINCIPIOS DE NAGE WAZA

 • Kuzushi
 • Tsukuri
 • Kake

BASES DE OSAE WAZA

 • Anticipación
 • Movilidad
 • Puntos de apoyo
 • Utilización del peso del cuerpo

ATEMI WAZA

 • Ura Ken
 • Empi
 • Hiza Geri
 • Yoko Geri
 • Mawashi Geri

UKE WAZA

 • Jyodan Age Uke
 • Nagashi Uke
 • Shuto Uke

NAGE WAZA

 • O Uchi Gari
 • O Goshi
 • Ko Soto Gari
 • Seoi Nage
 • Kubi Nage

KATAME WAZA

 • Ude Gatame
 • Waki Gatame

NE WAZA

 • Hon Kesa Gatame
 • Kami Shiho Gatame
 • Yoko Shiho Gatame
 • Tate Shiho Gatame

ATEMIS:

 • Uke en suelo, Tori en pie

BUNKAI

HILERA DE COMBATE

KATA

Shintai Jitsu No Kata

VÍDEO

 Naranja – Shintai Jitsu No Kata

3º KYU - VERDE

CINT-VERDE

KIHON

NIVELES DE ATAQUE Y DEFENSA:

 • Jyodan
 • Chudan
 • Gedan

SHISEI:

 • Neko Ashi Dachi

SOTAI RENSU 

KIAI 

PRINCIPIOS DE LAS SALIDAS DE OSAE WAZA:

 • Giro
 • Separación
 • Desequilibrio

ATEMI WAZA

 • Tate Tsuki
 • Haito Uchi
 • Shuto Uchi
 • Teisho Uchi
 • Ushiro Geri
 • Kakato Geri

UKE WAZA

 • Ude Uke

NAGE WAZA

 • Tai Otoshi
 • Hiza Guruma
 • Ushi Kiri Otoshi
 • Ko Uchi Gari
 • Ko Soto Gake

KATAME WAZA

 • Sankyo
 • Nikkyo
 • Hadaka Jime
 • Kanuki Gatame

NE WAZA

 • Kata Gatame

TORI EN SUELO, UKE EN PIE:

 • Atemis y derribos

SEME KATA:

 • Movimientos básicos de ataque

ATEMIS:

 • Uke en suelo, Tori en pie

BUNKAI

TRIÁNGULO DE COMBATE

KATA

Geri Jitsu No Kata

VÍDEO

 Verde – Geri Jitsu No Kata

2º KYU - AZUL

CINT-AZUL

KIHON

YAKU SOKU GEIKO 

BASES Y DEFENSAS DE SHIME WAZA:

 • Control
 • Desequilibrio
 • Puntos de apoyo

ATEMI WAZA

 • Kagi Tsuki
 • Tetsui Uchi

UKE WAZA

 • Morote Uke
 • Juji Uke

NAGE WAZA

 • O Soto Gari
 • Harai Goshi
 • Sukui Nage
 • Shiho Nage
 • Sode Tsuri Komi Goshi

KATAME WAZA

 • Juji Gatame
 • Kata Juji Jime
 • Ude Garami
 • Nami Juji Jime
 • Gyaku Juji Jime

NE WAZA

CONTROLES

 • Uke en suelo
 • Tori en Pie

BUNKAI

RANDORI PARCIAL

KATA

Katame Jitsu No Kata

VÍDEO

 Azul – Katame Jitsu No Kata

1º KYU - MARRÓN

CIN-MARRON

KIHON

PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO

  ANEXO 1 – PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO

FORMAS DE GOLPEO:

 • Keage
 • Kekomi
 • Kebanashi

BASES Y DEFENSA DE KANSETSU WAZA:

 • Control
 • Palancas
 • Puntos de apoyo

ATEMI WAZA

 • Ura Tsuki
 • Ura Mawashi Geri
 • Age Tsuki
 • Mawashi Tsuki

UKE WAZA

 • Ashi Bo Uke

NAGE WAZA

 • Okuri Ashi Barai
 • Koshi Nage
 • Irimi Nage

KATAME WAZA

 • Okuri Eri Jime
 • Kata Ha Jime
 • Hara Gatame

BUNKAI

PASILLO DE COMBATE

KATA

Nage Jitsu no Kata

VÍDEO

 Marrón – Nage Jitsu No Kata

CINTURÓN NEGRO

CINTURON-NEGRO

KIHON

Uchi Komi

ATEMI WAZA

 • Gedan Geri

UKE WAZA

 • Sokutei Osae Uke

NAGE WAZA

Uki Otoshi

KATAME WAZA

Hiza Gatame

NE WAZA

Defensa contra ataques varios

BUNKAI

Defensa contra ataques diversos en el suelo

KATA

Omote Jitsu No Kata

VÍDEO

 Cinturón Negro – Omote Jitsu No Kata

CINTURÓN NEGRO 1er DAN

CINTURON-NEGRO

KIHON

KAKARI GEIKO

KYUSHO: Puntos vitales

ATEMI WAZA

 • Dedos y falanges
 • Atama Waza

UKE WAZA

Sokuto Osae Uke

NAGE WAZA

 • Kata Guruma
 • Morote Gari
 • Uki Goshi
 • De Ashi Barai
 • Sasae Tsuri Komi Ashi

KATAME WAZA

Mune Gatame

NE WAZA

Kuzure de Controles

BUNKAI

RANDORI TOTAL

KATA

Ude Ate Jitsu No Kata

VÍDEO

 Cinturón Negro 1er Dan- Ude Ate Jitsu No Kata

CINTURÓN NEGRO 2º DAN

CINTURON-NEGRO

KIHON

PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO ANTE VARIOS ADVERSARIOS:

  ANEXO 2 – PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO ANTE VARIOS ADVERSARIOS

 • Trabajo con objetos contundentes

ATEMI WAZA

TRABAJO DE PUÑO A CORTA DISTANCIA

 • Directos
 • Ganchos
 • Circulares
 • Oblicuos

UKE WAZA

ESQUIVAS SOBRE TRABAJOS DE PUÑO A CORTA DISTANCIA:

 • Laterales
 • Oblicuos
 • Circulares
 • Balanceos del cuerpo

NAGE WAZA

 • Uchi Mata
 • Hane Goshi
 • Ura Nage
 • Sumi Gaeshi
 • Yoko Guruma
 • Tani Otoshi
 • Makikomi
 • Tomoe Nage

KATAME WAZA

 • Gokyo
 • Tsukomi Jime
 • Ashi Kansetsu Gatame
 • Kata Te Jime

NE WAZA

FORMAS DE GIRAR A UKE BOCA ABAJO

BUNKAI

DEFENSA ANTE VARIOS ADVERSARIOS

KATA

Ashi Ate Jitsu No Kata

VÍDEO

 Cinturón Negro 2ºDan – Ashi Ate Jitsu No Kata

CINTURÓN NEGRO 3er DAN

CINTURON-NEGRO

KIHON

Trabajo con arma blanca

Go No Sen Waza

ATEMI WAZA

 • Morote Tsuki
 • Mae Tobi Geri
 • Ushiro Ura Mawashi Geri

UKE WAZA

 • Tetsui Uke
 • Otoshi Uke

NAGE WAZA

 • Seoi Otoshi
 • Kuchiki Taoshi
 • Ashi Guruma
 • Utsuri Goshi
 • Kaiten Nage
 • Kani Basami

KATAME WAZA

 • Ashi Gatame
 • Yubi Kansetsu
 • Kubi Kansetsu

NE WAZA

DESDE POSICIÓN SEIZA, REALIZAR ATAQUES POR:

 • Atemis
 • Agarres
 • Abrazos
 • Armas

BUNKAI

DEFENSAS DE ATAQUES CON ARMA BLANCA Y OBJETOS CONTUNDENTES ANTE VARIOS ADVERSARIOS

CINTURÓN ROJO NEGRO 4º DAN

CINT-ROJONEGRO

KIHON

RENKO HO:

Formas de conducción

ATEMI WAZA

 • Yoko Fumikomi
 • Yoko Fumikiri

UKE WAZA

 • Kakiwake Uke
 • Sukui Uke

NAGE WAZA

 • O Soto Guruma
 • Kibishu Gaeshi
 • Tawara Gaeshi
 • Ude Kime Nage
 • Juji Garami

KATAME WAZA

 • Sode Guruma Jime
 • Ryote Jime
 • Sankaku Jime

NE WAZA

DESDE POSICIÓN SEIZA, REALIZAR DEFENSAS POR:

 • Atemis
 • Agarres
 • Abrazos

BUNKAI

TOKUI WAZA

KATA

Tanto Dori Jitsu No Kata

VÍDEO

 Cinturón Negro 4º Dan – Tanto Jitsu No Kata

CINTURÓN ROJO NEGRO 5º DAN

CINT-ROJONEGRO

KIHON

APLICACIONES DINÁMICAS DE GO NO SEN WAZA

ATEMI WAZA

Yama Tsuki

UKE WAZA

 • Kakete
 • Kuzure Ashi Bo Uke

NAGE WAZA

 • Yama Arashi
 • Daki Wakare
 • Hikikomi Gaeshi

KATAME WAZA

 • Te Gatame
 • Sankaku Gatame

NE WAZA

TOKUI WAZA

BUNKAI

DEFENSA CONTRA ARMAS DE FUEGO

CINTURÓN ROJO BLANCO 6º DAN

CINT-ROJOBLANCO

KIHON

FUSEGUI KATA

ATEMI WAZA

Mikazuki Geri

NAGE WAZA

 • Tsuri Goshi
 • Yoko Wakare

KATAME WAZA

Kote Hineri

NE WAZA

KUZURE OSAE WAZA

BUNKAI

COMBINACIÓN DE TÉCNICAS PIE – SUELO – PIE

KATA

Kodokan Goshin Jitsu No Kata

VÍDEO

 Cinturón Negro 6º Dan- Kodokan Jitsu No Kata

CINTURÓN ROJO BLANCO 7º DAN

CINT-ROJOBLANCO

KIHON

RENRAKU WAZA

UKE WAZA

Mikazuki Geri Uke

NAGE WAZA

 • Tsuri Komo Goshi
 • Obi Otoshi

NE WAZA

TORI Y UKE EN CUALQUIER POSICIÓN APLICAR:

 • Atemi
 • Presiones
 • Pellicos
 • Volteos
 • Controles

BUNKAI

TRABAJO DE KATANA

CINTURÓN ROJO 8º DAN

CINT-ROJO

TRABAJO LIBRE