CIRCULAR
Newsletter

Gokyo

5º KYU - AMARILLO

CINT-AMARILLO

KIHON

REI:

 • Za Rei
 • Ritsu Rei

SHISEI

 • Jigotai
 • Shiko Dachi
 • Zenkutsu Dachi
 • Seiza
 • Choku Ritsu

SHINTAI

 • Tsuggi Ashi
 • Ayumi Ashi
 • Tai Sabaki

KUMIKATA

UKEMI

 • Ushiro // Yoko
 • Mae Mawari

ATEMI WAZA

 • Oi Tsuki
 • Gyaku Tsuki
 • Mae Geri
 • Oi Geri
 • Mae empi

UKE WAZA

 • Age uke
 • Soto uke

NAGE WAZA

 • O soto gari
 • O goshi
 • Ippon seoi nage

KANSETSU WAZA

 • Robuse
 • Kote Gatame

NE WAZA

INMOVILIZACIONES

 • Hon kesa gatame
 • Kata gatame

LUXACIONES

 • Ude hishigi juji gatame
 • Ude garami
 • Ude gatame

ESTRANGULACIONES

 • Nami juji jime
 • Gyaku juji jime

BUNKAI

DEFENSA EN 360º CONTRA:

 • Empujones
 • Agarres
 • Estrangulaciones

KATA

Goshin no Kata – Primer grupo

4º KYU - NARANJA

SHISEI

 • Kokutsu Dachi
 • Heiko Dachi

UKEMI

 • Ushiro Mawari
 • Yoko Mawari

TANDOKU RENSHU 

PRINCIPIOS DE NAGE WAZA

 • Kuzushi
 • Tsukuri
 • Kake

BASES DE OSAE WAZA

 • Anticipación
 • Movilidad
 • Puntos de apoyo
 • Utilización del peso del cuerpo

ATEMI WAZA

 • Kitzami tsuki
 • Tate tsuki
 • Morote Tsuki
 • Tetsui uchi
 • Mawashi geri
 • Yoko empi

APLICACIONES

Atemis: uke en suelo, tori en pie.

UKE WAZA

 • Uchi uke
 • Shuto uke

NAGE WAZA

 • O uchi gari
 • Koshi guruma
 • Ko uchi gari
 • Ushiro kiri otoshi

KANSETSU WAZA

 • Ude gatame
 • Ude garami

NE WAZA

INMOVILIZACIONES

 • Kami shiho gatame
 • Kuzure kami shiho gatame

LUXACIONES

 • Yoko hiza gatame
 • Yoko ude hishigi

ESTRANGULACIONES

 • Kata juji jime
 • Hadaka jime

BUNKAI

HILERA DE COMBATE

KATA

Goshin no Kata – Primer y segundo grupo.

3º KYU - VERDE

CINT-VERDE

KIHON

NIVELES DE ATAQUE Y DEFENSA:

 • Jyodan
 • Chudan
 • Gedan

SHISEI:

 • Neko Ashi Dachi

SOTAI RENSU 

KIAI 

PRINCIPIOS DE LAS SALIDAS DE OSAE WAZA:

 • Giro
 • Separación
 • Desequilibrio

ATEMI WAZA

 • Uraken
 • Mawashi tsuki
 • Yoko geri
 • Hiza geri
 • Mawashi empi

UKE WAZA

 • Morote uke
 • Nagashi uke

NAGE WAZA

 • O soto otoshi
 • De ashi barai
 • Kubi nage
 • Sukui nage

KATAME WAZA

 • Kote hineri
 • Kote osae

NE WAZA

INMOVILIZACIONES

 • Yoko shiho gatame
 • Mune gatame

LUXACIONES

 • Ude hishigi henkawaza
 • Gyaku juji gatame

ESTRANGULACIONES

 • Kata ha jime
 • Okuri eri jime

BUNKAI

TRIÁNGULO DE COMBATE

KATA

Goshin no Kata – Primer, segundo y tercer grupo.

2º KYU - AZUL

CINT-AZUL

KIHON

YAKU SOKU GEIKO 

BASES Y DEFENSAS DE SHIME WAZA:

 • Control
 • Desequilibrio
 • Puntos de apoyo

ATEMI WAZA

 • Age tsuki
 • Ura tsuki
 • Mikazuki geri
 • Fumikiri
 • Fumikomi
 • Otoshi empi

UKE WAZA

 • Kakiwake uke
 • Ude uke

NAGE WAZA

 • Ko soto gake
 • Tai otoshi
 • Seoi otoshi
 • Ko soto gari
 • Uki otoshi

KANSETSU WAZA

 • Kote gaeshi
 • Gyaku kote gaeshi
 • Maki kote gaeshi
 • Waki gatame

NE WAZA

INMOVILIZACIONES

 • Gyaku kesa gatame
 • Uki gatame

LUXACIONES

 • Hara gatame

ESTRANGULACIONES

 • Koshi jime
 • Ebi garami

BUNKAI

RANDORI PARCIAL

KATA

Nage no Kata – Primer grupo.

1º KYU - MARRÓN

CIN-MARRON

KIHON

PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO

  ANEXO 1 – PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO

FORMAS DE GOLPEO:

 • Keage
 • Kekomi
 • Kebanashi

BASES Y DEFENSA DE KANSETSU WAZA:

 • Control
 • Palancas
 • Puntos de apoyo

ATEMI WAZA

 • Nukite
 • Shuto
 • Haito
 • Teisho
 • Ippon ken
 • Nakadaka ippon ken / oni
 • Ushiro empi

UKE WAZA

 • Sokuto uke
 • Ashi bo uke

NAGE WAZA

 • Irimi nage
 • Hiza guruma
 • Yama arashi
 • Uki goshi
 • Morote gari

KANSETSU WAZA

 • Hara gatame
 • Kote mawashi

NE WAZA

INMOVILIZACIONES

 • Tate shiho gatame
 • Kuzure kesa gatame

LUXACIONES

 • Ashi gatame
 • Kesa garami

ESTRANGULACIONES

 • Katate jime
 • Ryote eri jime

BUNKAI

PASILLO DE COMBATE

KATA

Nage no Kata – Primer y segundo grupo.

CINTURÓN NEGRO

CINTURON-NEGRO

KIHON

Uchi Komi

ATEMI WAZA

 • Kagi tsuki
 • Ushiro geri
 • Yama tsuki
 • Ura mawashi geri

UKE WAZA

 • Juji uke
 • Otoshi uke
 • Kakete uke

NAGE WAZA

 • Morote seoi nage
 • Shiho nage
 • O soto guruma
 • Kibisu gaeshi
 • Harai goshi

KANSETSU WAZA

 • Kanuki gatame
 • Hiji dori
 • Hiji kime
 • Tembin gatame

NE WAZA

LUXACIONES

 • Kuzure hiji makikomi
 • Uchi kanuki gatame

ESTRANGULACIONES

 • Tsukomi jime
 • Kuzure hadaka jime

BUNKAI

Desarrollo y explicación del tokui waza en los tres waza principales: atemi waza, nage waza y ne waza.

KATA

Nage no Kata – Primer, segundo y tercer grupo.

CINTURÓN NEGRO 1er DAN

CINTURON-NEGRO

KIHON

KAKARI GEIKO

KYUSHO: Puntos vitales

NAGE WAZA

 • Kata guruma
 • Sasae tsurikomi ashi
 • Uchi mata
 • Hane goshi
 • Ushiro goshi
 • Ashi guruma

NE WAZA

LUXACIONES

 • Te gatame
 • Waki gatame

ESTRANGULACIONES

 • Sankaku jime
 • Hiza jime

BUNKAI

RANDORI TOTAL

KATA

Nage no Kata – Primer, segundo y tercer grupo.

CINTURÓN NEGRO 2º DAN

CINTURON-NEGRO

KIHON

PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO ANTE VARIOS ADVERSARIOS:

  ANEXO 2 – PSICOLOGÍA DEL ENFRENTAMIENTO ANTE VARIOS ADVERSARIOS

 • Trabajo con objetos contundentes

NAGE WAZA

 • Tsurikomi goshi
 • Utsuri goshi
 • Kushiki taoshi
 • Tomoe nage
 • Yoko tomoe nage
 • O soto makikomi

NE WAZA

LUXACIONES

 • Ashi kansetsu waza
  • Kata ashi hishigi
  • Ryo ashi hishigi
 • Kubi kansetsu waza
  • Kubi hishigi
  • Osae hishigi

ESTRANGULACIONES

 • Hasami jime
 • Kaeshi jime

BUNKAI

DEFENSA ANTE VARIOS ADVERSARIOS

KATA

Ne waza Jitsu no Kata

CINTURÓN NEGRO 3er DAN

CINTURON-NEGRO

KIHON

Trabajo con arma blanca

Go No Sen Waza

NAGE WAZA

 • Hachi mawashii
 • Sode tsurikomi goshi
 • Tano otoshi
 • Sumi gaeshi
 • Uki waza
 • Kami basami
 • Uchi makikomi

NE WAZA

LUXACIONES

 • Ashi kansetsu waza
  • Ashi dori garami
  • Hiza hishigi
  • Tate hishigi
 • Kubi kansetsu waza
  • Kesa gatame kubi hishigi

ESTRANGULACIONES

 • Kagato jime
 • Sode guruma jime

BUNKAI

DEFENSAS DE ATAQUES CON ARMA BLANCA Y OBJETOS CONTUNDENTES ANTE VARIOS ADVERSARIOS

KATA

Buki no Bu no Kata

CINTURÓN ROJO NEGRO 4º DAN

CINT-ROJONEGRO

KIHON

RENKO HO:

Formas de conducción

NE WAZA

LUXACIONES

 • Ashi kansetsu waza
  • Hiza tori garami
  • Kuzure ryo ashi hishigi
  • Ashi makikomi
 • Kubi kansetsu waza
  • Kuzure osae hishigi
  • Gyaku hishigi

ESTRANGULACIONES

 • Ohten jime
 • Kami shiho jime

BUNKAI

Aplicación de libre combinación sobre las técnicas del gokyo contra ataques de pierna, puño y proyecciones (mínimo 4 aplicaciones).

KATA

Sutemi no Kata

CINTURÓN ROJO NEGRO 5º DAN

CINT-ROJONEGRO

KATA

Kime Jitsu No Kata

CINTURÓN ROJO BLANCO 6º DAN

CINT-ROJOBLANCO

KATA

Kodokan Goshin Jitsu

CINTURÓN ROJO BLANCO 7º DAN

CINT-ROJOBLANCO

CINTURÓN ROJO 8º DAN

CINT-ROJO

TRABAJO LIBRE